Cymuned

Ar ddechrau 2020, gallai neb fod wedi dychmygu sut y byddai COVID-19 yn ail-lunio ein bywydau. Er bod y pandemig wedi bod yn amser arbennig o anodd yn fyd-eang, fel cymuned rydym wedi tyfu’n gryfach. Her a rennir sydd wedi ein hysgogi i addasu, i gynnull ac i ganfod ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd wrth aros ar wahân. Fel Bwrdd Iechyd, rydym wedi ein llethu gan y gefnogaeth ddigamsyniol gan y gymuned a’r effaith mae wedi’i gael ar helpu i gyflawni’r hyn a oedd yn ymddangosiadol amhosibl.

Blwyddyn yn ddiweddarach, rydym yn cofio’r weledigaeth ddewr i ehangu ein capasiti gwelyau ysbyty o 2,000 er mwyn paratoi at y sefyllfa waethaf bosibl ar anterth ton gyntaf y pandemig. Adeiladwyd Ysbyty Calon y Ddraig, yr ail ysbyty maes mwyaf yn y DU, mewn 2-3 wythnos fel rhan o ymateb GIG Cymru i COVID-19. Mae’r ysbyty’n esiampl o sut y gwnaethom ni weithio ar y cyd â’r gymuned ac ystod eang o bartneriaeth i amddiffyn poblogaeth Caerdydd a’r Fro ar adeg argyfyngus. Daeth enw’r ysbyty, a ddewiswyd gan ein cymuned, yn symbol o wydnwch a sefyll yn gadarn yn wyneb adfyd

Rydym yn ddiolchgar am ymrwymiad ac aberth pawb a ddilynodd y canllaw i ‘Aros Gartref, Amddiffyn y GIG ac Achub Bywydau’, a olygodd nad oedd rhaid i’r ysbyty gael ei ddefnyddio i’r lefel a ragwelwyd yn wreiddiol.

Roedd Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn, ac mae’n parhau i fod yn rhan allweddol o gefnogi ein harwyr gweithgar yn y GIG. Mae’r hafanau staff wedi rhoi lle i staff orffwys ac ymadfer. Bu’r Elusen Iechyd hefyd yn cydlynu gydag aelodau o’r gymuned a wnaeth roi o’u hamser, darparu bwyd, cyflenwadau a chyllid i’n staff mor anhunanol trwy’r adegau mwyaf heriol. Ar y cyd â’r Elusen Iechyd, dechreuodd Kasim Ali, perchennog busnes lleol, fenter ‘Feed the Heath’ a oedd yn dod â chaffis, tai bwyta ac arlwywyr lleol at ei gilydd i ddosbarthu dros 23,000 o brydau bwyd a 5,000 o bwdinau i staff y GIG.

Treuliwyd 5,000 o oriau’n cynllunio a 250,000 o oriau’n adeiladu, a gweithiodd dros 600 staff a channoedd o wirfoddolwyr ar adeiladu’r ysbyty. Agorwyd yr ysbyty dros dro ar 20 Ebrill 2020 a derbyniwyd y claf cyntaf ar 28 Ebrill, llai na mis ar ôl meddwl am y syniad. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad y rhai a oedd yn rhan ohono, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

 

Roedd Ysbyty Calon y Ddraig yn gamp o ran gweithio mewn partneriaeth. Wythnos hon, hoffem ddiolch o galon i staff ein Bwrdd Iechyd, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, cydweithwyr yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac Ambiwlans Sant Ioan Cymru, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, Mott McDonald, Archus, Q5, BDP, ES Global a’n holl gontractwyr, y Fyddin Brydeinig, Undeb Rygbi Cymru, Stadiwm Principality, Gleision Caerdydd a’r holl staff, gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned a ddaeth ynghyd i helpu troi’r weledigaeth hon yn realiti.

 

Roedd yr Elusen Patron a’r artist Nathan Wyburn yn gyfrifol am greu un o ddelweddau mwyaf eiconig y pandemig – “Behind the Mask” – i ddiolch i staff rheng flaen y GIG, gyda’r cyfosodiad wedi’i greu o gannoedd o luniau o staff Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. Gwnaeth Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro hefyd gomisiynu’r artist lleol Dan Peterson i ddarlunio bywyd y tu fewn i ysbyty maes mwyaf Cymru a chrisialu’r ymdeimlad o frawdoliaeth. Mae printiau o’r gwaith celf bellach ar werth gyda 50% o’r holl elw yn mynd tuag at yr Elusen Iechyd – cronfa Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, i gefnogi mentrau pellach.

 

Dyna rai enghreifftiau’n unig o sut mae’r gymuned wedi cefnogi ein staff a’i gilydd yn ystod yr adegau anodd yma. Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl aberth er mwyn cadw ein cymuned, ein staff a’n cleifion yn ddiogel. Rydym yn teimlo’n hynod wylaidd o dystio’r holl dosturi a dewrder; ac er bod rhaid i ni aros ar wahân, rydym yn agosach nag erioed. Er gwaetha’r myrdd o heriau a ddaeth yn sgil COVID-19, mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni ddysgu, esblygu a thyfu’n agosach fel cymuned.