Yr Ymateb

Cyrhaeddodd COVID-19 Gymru ar 28 Chwefror 2020, gyda’r achos cyntaf yn cael ei gofnodi yng Nghaerdydd a’r Fro wythnos yn ddiweddarach ar 5 Mawrth 2020. Wrth i’r achosion ddechrau cynyddu’n sydyn a modelu Llywodraeth Cymru yn rhagweld twf trychinebus mewn achosion, ataliwyd holl apwyntiadau a llawdriniaethau cleifion allanol nad oeddent yn rhai brys er mwyn sicrhau nad oedd GIG Cymru yn cael ei lethu. Ar 23 Mawrth 2020, cyhoeddwyd y cyfnod clo cyntaf ledled y DU, a’r genedl gyfan yn gorfod Aros Gartref, Amddiffyn y GIG ac Achub Bywydau.

Roedd ein staff yn wynebu her anhygoel ac roedd gofyn i ni feddwl mewn ffordd wahanol er mwyn bod un cam o flaen y feirws wrth amddiffyn ein cydweithwyr, cleifion a’r gymuned. Fe greodd yr ymateb i don gyntaf COVID-19 bwysau gweithredol anferth gyda phawb yn gwneud eu gorau i ymladd i feirws.

Yn ystod y dyddiau tywyll hyn, gwnaeth caredigrwydd, anhunanoldeb ac ymroddiad staff y GIG, staff allweddol, gwirfoddolwyr, ein partneriaid a’r gymuned gynnig gobaith. Ar draws y Bwrdd Iechyd, mae gan bron pob aelod o staff, o bob cyfarwyddiaeth, stori ei hun i’w rannu am weithio yn ystod pandemig COVID-19.

Daeth Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd gyda staff yn gwneud ymrwymiad i gydymffurfio â’r mesurau cadw pellter, gan weithio gyda’i gilydd wrth aros 2 fetr ar wahân.

PHYSICAL_DISTANCING_SOCIAL-1

Gweithiodd staff gofal critigol a staff ward anadlol B7 oriau hir yn gwisgo PPE poeth ac anghyfforddus yn gofalu am gleifion difrifol wael. Gweithiodd ein timau cynnal a chadw bob awr o’r dydd yn glanhau’r ysbytai dro ar ôl tro, a chafodd y staff labordy eu llethu gan samplau a oedd angen eu profi ar frys.

Er mwyn cyfyngu ar ledaeniad COVID-19, lansiwyd y rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu (TTP), ac rydym yn parhau i weithio ar y cyd â Chyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg i amddiffyn ein poblogaeth. Gweithiodd byddin o olrheinwyr cysylltiadau yn ddiflino ar nodi cysylltiadau posibl, cynghori ar hunan-ynysu a gwneud yn siŵr bod unigolion yn cael eu profi’n sydyn.

Rhan hanfodol o’n hymateb cynnar oedd profi, gydag unedau profi cymunedol wedi’u sefydlu ar draws Caerdydd a’r Fro. Roedd hyn yn enghraifft arall o weithio mewn partneriaeth, gyda staff wedi’u hadleoli a’r Lluoedd Arfog yn hanfodol yn yr ymgyrch i helpu rheoli lledaeniad y feirws.

Roedd ein timau Uned Brofi Gymunedol yn y Sblot a’r Eglwys Newydd wedi’u ffurfio’n llwyr o staff wedi’u hadleoli a gwirfoddolwyr. Bu’r fyddin yn cefnogi’r gwaith o reoli ein Canolfannau Profi Symudol gydag unigolion o Fataliwn 1af y Reifflau a Bataliwn Cefnogi Corfflu Ymateb Cyflym Perthynol y Weinyddiaeth Amddiffyn yn camu i’r adwy i oruchwylio logisteg.

Roedd y cyfnod ansicr hwn na welwyd ei thebyg o’r blaen yn gofyn am aberthau personol anhygoel gan ein staff, partneriaid a’r cyhoedd. Mewn adeg argyfyngus, daethom ni gyd at ein gilydd, gyda’r ymdeimlad hwn o “undod” yn amhrisiadwy yn ystod cyfnod sydd wedi bod, ac sy’n parhau i fod mor anodd i ni gyd.