Arloesedd

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad arloesol, blaengar ac mae hyn wedi bod yn elfen flaenllaw yn ein hymateb i bandemig COVID-19. Yn ogystal â gweithredu sawl ffordd newydd o weithio er mwyn ein galluogi ni i barhau i ddarparu gwasanaethau i’n cleifion, rydym wedi cyfrannu at yr ymdrech fyd-eang i ganfod triniaethau effeithiol ar gyfer y feirws.

 

Ym mis Mawrth 2020, ni oedd y Bwrdd Iechyd cyntaf yn y DU i agor y treial RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) ac roeddem ni’n recriwtiwr blaenllaw yng nghangen y treial a ganfu bod Dexamethasone yn gwella cyfraddau goroesi COVID-19. Mae ein staff ymchwil a datblygu hefyd wedi cyfrannu at ymchwil sydd wedi amlygu symptomau COVID-19 mewn plant a chynnal prif dreial brechu COVID-19, tra mai claf yn Ysbyty Athrofaol Llandochau oedd y cyntaf yng Nghymru i gael gwrthgyrff monoclonal yn rhan o dreial clinigol COVID-19.

Ym mis Mehefin, gwnaethom lansio Gwasanaeth Ymgynghoriad Fideo GIG Cymru, gan alluogi ein cleifion i fynychu apwyntiadau ysbyty o bell. Rydym wedi gweld sawl defnydd arloesol o’r dechnoleg yn y misoedd ers hynny, megis y ‘Clinigau Rhithwir Stay Steady’, sy’n cynnig cefnogaeth a chyngor wedi’i deilwra i unigolion sy’n poeni am ddisgyn neu sydd ychydig yn ansefydlog ar eu traed, therapyddion iaith a lleferydd sy’n darparu eu gwasanaeth ysgol o bell, partneriaeth amlddisgyblaethol yn gweithio â chydweithwyr o sefydliadau gwahanol, a’n gwasanaeth endosgopi sy’n byrhau hyd triniaethau sy’n gallu bod yn anghyfforddus a lleihau ar y defnydd o gyfarpar diogelu personol (PPE) trwy gynnal sesiynau ail farn o bell. Mae ymgynghoriadau fideo wedi bod yn arbennig o boblogaidd, gyda dros 10,000 eisoes wedi’u cynnal. Mae’r gwasanaeth wedi osgoi dros 200,000 milltir o deithio i ysbytai.

Play Video

Grŵp arall sydd wedi gweld gwahaniaeth mawr o ganlyniad i fideo yn ystod y pandemig yw ein cleifion mewnol. Ar ôl i’r cyfyngiadau ar ymweld ddod i rym yn ein safleoedd, mae ein timau TG a Phrofiad y Claf wedi gweithio gyda’i gilydd i ddosbarthu 300 o ddyfeisiau tabled i wardiau ledled ein hysbytai i helpu cleifion sydd ‘wedi’u hallgáu’n ddigidol’ i gysylltu â’u hanwyliaid sydd methu ymweld â nhw. Gyda chyllid gan gronfa COVID Llywodraeth Cymru, mae’r cyfrifiaduron tabled wedi galluogi cleifion mewnol i gyfathrebu â theuluoedd a ffrindiau – mewn rhai achosion, yr unig ffordd o wneud hynny yn ystod eu harhosiad.

 

Rydym hefyd wedi gweithio ar wella cyfathrebu o fewn y Bwrdd Iechyd, yn enwedig ar gyfer y rhai hynny sydd efallai wedi bod yn gweithio mewn amgylchedd newydd neu’n bell o’u cydweithwyr o ganlyniad i’r pandemig. Ar ddechrau’r pandemig, lansiodd ein tîm cyfathrebu ap StaffConnect newydd, sy’n galluogi staff i gael mynediad at wybodaeth ddiweddar, gywir yn hwylus ar gyfer eu gwaith ac i gyfathrebu â’i gilydd ym mhle bynnag. Fe wnaeth hyn hefyd ein galluogi ni i rannu ystod o adnoddau lles i gyflogeion gyda’n cydweithwyr, megis sesiynau ffitrwydd rhad ac am ddim ar-lein.

 

Mae pandemig COVID-19 wedi hwyluso arloesedd yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a gyda chefnogaeth gwasanaethau fel ein tîm TG sydd wedi gweithio’n ddiflino i alluogi staff nad oedd bellach yn gallu gweithio ar y safle i weithio o gartref a hefyd cyflwyno Microsoft Office 365, rydym wedi canfod amrywiaeth o ffyrdd gwell o weithio a fydd yn parhau’n rhan o sut rydym ni’n gweithredu ymhell y tu hwnt i bandemig COVID-19.