Flwyddyn yn Ddiweddarach

.

Arloesedd

Arloesedd Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad arloesol, blaengar ac mae hyn wedi bod yn elfen flaenllaw yn ein hymateb i bandemig COVID-19. Yn ogystal â gweithredu sawl ffordd newydd o weithio er mwyn ein galluogi ni i barhau i ddarparu gwasanaethau i’n cleifion, rydym wedi cyfrannu at yr ymdrech fyd-eang i ganfod triniaethau … Continue reading "Arloesedd"

Read More

Gobaith

Gobaith Gall fod yn anodd dod o hyd i’r geiriau priodol i ddisgrifio’r 12 mis diwethaf. Heb amheuaeth, dyma’r cyfnod mwyaf heriol yn hanes y GIG ac, erbyn hyn, bydd pob un ohonom wedi cael ein heffeithio gan yr afiechyd ofnadwy hwn rhywsut neu’i gilydd. Byddwn ni’n adnabod pobl sydd wedi, ac sy’n parhau i … Continue reading "Gobaith"

Read More

Gwydnwch

Gwydnwch Yn ôl geiriadur Collins, ‘Mae pobl a phethau sy’n wydn yn gallu adfer yn rhwydd ac yn gyflym ar ôl digwyddiadau annymunol neu niweidiol.’ O ddechrau a thrwy gydol y pandemig, roedd y Bwrdd Iechyd yn wydn o ran ei natur, gan addasu gwasanaethau ar draws ei safleoedd ac o fewn y gymuned er … Continue reading "Gwydnwch"

Read More

Cymuned

Ar ddechrau 2020, gallai neb fod wedi dychmygu sut y byddai COVID-19 yn ail-lunio ein bywydau. Er bod y pandemig wedi bod yn amser arbennig o anodd yn fyd-eang, fel cymuned rydym wedi tyfu’n gryfach.

Read More

Yr Ymateb

Cyrhaeddodd COVID-19 Gymru ar 28 Chwefror 2020, gyda’r achos cyntaf yn cael ei gofnodi yng Nghaerdydd a’r Fro wythnos yn ddiweddarach ar 5 Mawrth 2020. Wrth i’r achosion ddechrau cynyddu’n sydyn a modelu Llywodraeth Cymru yn rhagweld twf trychinebus mewn achosion, ataliwyd holl apwyntiadau a llawdriniaethau cleifion allanol nad oeddent yn rhai brys er mwyn sicrhau nad oedd GIG Cymru yn cael ei lethu. Ar 23 Mawrth 2020, cyhoeddwyd y cyfnod clo cyntaf ledled y DU, a’r genedl gyfan yn gorfod Aros Gartref, Amddiffyn y GIG ac Achub Bywydau.

Read More